Basketpodden

Henrik får rapport från Magnus om staden Cleveland och de snackar NBA Playoffs East. Gabriel och Henrik pratar triple double-matematik och NBA Playoffs West.

Direct download: 221._Jumbotronen.mp3
Category:sports -- posted at: 2:00am CEST